هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت
شنبه 10 مهر 1389 :: نویسنده : مجنون علی
در این مطلب براتون به چند موضوع از قبیل:افراد شیطان-خانه شیطان-قاتل شیطان و ...آماده کردم که امیدوارم به درد بخور واقع شود.بقیه مطالب در ادامه...لشکر شیطان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

لشکر شیطان و کابینه ی او

شیطان دارای سربازانی است که او به وسیله ی آنها کارهای خود را انجام می دهد افراد کابینه اش از فرزندان خود اوست و برای هر کاری وزیری را تعیین کرده،به انحراف کشیدن مردم را به آن کابینه سپرده است. در هر صبح وشام تخت خود را می گذارد و بر آن می نشیند، افراد کابینه اش دور او جمع می شوند، واو هم دستورات لازم را به آنان می دهد.

اسم برخی از آنها را برای شما پیدا کرده ام و ماموریت هرکدام را مشخص کردم.

ولها یا ولهان:او مامور طهارت ونماز و عبادت است. او انسان را در نماز و طهارت وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است ، نمازی دیگر را شروع کن ، وضوی تو ناقص بود، دو مرتبه تجدید کن. گاهی در سجده در بدن انسان چیزی می دمد، به طوری که انسان خیال می کند وضوی او باطل شد و مجبور شود دوباره وضو بگیرد.

هَفاف:ماموریت دارد که در بیابانها وصحراها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگونی به نظر انسان در آید.

زلنبور(یارکتبور):موکل بازاریها است. لغویات و دروغ ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد.

ثبر: وقتی که مصیبتی به انسان وترد می شود ، صورت خراشیدن و سیلی به خود زدن ،یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.

ابیض:انبیا را وسوسه می کند.یا مامور به خشم در آوردن انسان است وغضب را پیش او موجه جلوه می دهدو به وسیله ی آن خونها ریخته می شود.

اعور:کارش تحریک شهوات در مردان وزنها است و آنها را به حرکت در می آورد و انسان را وادار به زنا می کند.

اعور،همان شیطانی است که برصیصای عابد ار وسوسه کرد تا با دختری زنا کند وبعد اورا به قتل رساند.

داسم:همواره مراقب خانه ها است. وقتی انسان داخل خانه می شود اگر سلام نکند وبسم الله نگوید، داسم همراه او وارد خانه می شود و آنقدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید و اهل خانه را به جان هم اندازد .

اگر انسان سر سفره غذا نشست و بسم الله نگفت داسم با او غذا می خورد واز برکت غذا کم می شود همچنین در قیامت در مورد آن غذا از انسان سوال می شود.وهرگاه باعث آزار واذیت اهل خانه شود باید بگوید(داسم،داسم، اعوذ بالله منهُ)

مطرش یا مشوط و ساوشوط:کار او پراکندن اخبار دروغ یا دروغهایی است که خود جعل کرده، در حالی که حقیقت ندارند.

قنذر:او نظارت بر زندگی افراد می کند. هرکس چهل روز در خانه ی خود مشروبات الکلی داشته باشد،غیرت را از او بر می دارد،به طوری که انسان در برابر ناموس خود بی تفاوت می شود.

دهار:ماموریت او آزار مومنان در خواب است.به طوری که انسان  خواب های وحشتناک می بیند، یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و انسان را وسوسه می کند تا اورا محتلم کند.

اقبض:وظیفه ی او تخم گذاری است. روزی سی عدد تخم می گذارد.ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد در وسط زمین ، از هر تخمی عده ای از شیاطین و عفریت ها وغول ها و جن بیرون می آیند که تمام آنها دشمن انسان اند.

تمریح:امام صادق(ع) فرمودند:برای ابلیس در گمراه ساختن افراد کمک کننده ای است به نام تمریح وی در آغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن، وقت خود را پر می کند.

زوال:مرحوم کلینی از عطیه بن المعزام روایت کرده که وی گفت:در خدمت حضرت صادق(ع) بودم  واز مردانی که دارای مرض «ابنه» بوده وهستند یاد کردم (منظور گروهی از جنیان که به شیطان کمک    می کنند ) حضرت فرمود : زوال پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند وآنها مبتلا به آن مرض می شوند.

لاقیس:او یکی از دختران شیطان است و کارش وادار کردن زنان به مساحقه و همجنس بازی است.او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد. یعقوب بن جعفر می گوید:مردی از حضرت صادق (ع) از مساحقه-بازی زن با زن دیگر-پرسید: حضرت در حالی که تکیه کرده بود نشست و فرمود:زن  زیر و زن  رو هر دوملعون اند. پس از آن فرمود:خدا بکشد«لاقیس» دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زنان آورد. آن مرد گفت: این کار اهل عراق است؟ حضرت فرمود: سوگند به خدا که این عمل در زمان رسول خدا(ص) بود قبل از آنکه در عراق باشد.

متکون:شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم را گول می زند و به این وسیله مردم را وادار به گناه می کند.

مذهب:خود را به صورت هر کس که به خواهد در می آورد به جز پیغمبر یا وصی او، ومردم را گمراه می کند.

خنزب:بین نماز گذار و نمازش حایل می شود،یعنی توجه قلب را از انسان در نماز بر می دارد. در خبر است که عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول(ص) عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود حضرت جواب داد: اسمش شیطان «خنزب» است . پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر.

مقلاص:موکل قمار است.قمار باز ها همه به دستور او رفتار می کنند.به وسیله ی قمار و برد و باخت اختلاف میان آنها ایجاد می کند.

طرطبه:یکی از دختران آن ملعون می باشد.کار او نیز مثل کار لاقیس استسلاح شیطان

برنده ترین سلاح كه شیطان مى تواند به آسانى با كمك آن به آرزوهایش ‍ برسد، زن است و این سلاح ، فراوان و همه جا یافت مى شود.
امیر المومنین علیه السلام مى فرماید: فتنه و فساد از چند چیز بلند مى شود. یكى از آنها از دوستى بى حد به زنان و علاقه و محبت زیاد به ایشان است .

و آن هم شمشیر برانى براى شیطان خواهد بود. كسى كه علاقه و محبت بیش ‍ از حد به زنان داشته باشد، باید بداند كه بهره اى از عیش و زندگى خود نمى برد .
پس شیطان با این حربه بران :

تاریخ نمونه هایى زیادى دارد كه نشان مى دهد انسانها به خاطر علاقه زیادى كه به زن خود داشته اند سقوط نموده و دین و دنیاى خود را از دست داده اند؛ زیرا وقتى كه انسان دل بستگى زیادى به زن خود داشته باشد عیب هایش را نمى بیند؛ در نتیجه همسرش نیز از او سوء استفاده مى كند.

 در این جا نمونه هایى از این افراد را مى آوریم كه در پى آن جنایات و كشتارهایى هم رخ داده است .
از محبت و علاقه به زن بود كه حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد، هنگامى كه شیطان از آدم ، ناامید گشت سراغ حوا رفت و وى را فریفت .
از علاقه و محبت به زن بود كه قابیل كینه برادر را به دل گرفت و سرانجام او را كشت . در بعضى از روایات آمده : حوریه اى براى هابیل و زن جنیه اى براى قابیل آمد و همین باعث نزاع ایشان شد.
و باز از نااهلى زن بود كه نوح پیغمبر همواره ناسزا و زخم زبان هاى مردم را باید تحمل مى كرد.
از رفتارهاى زن بود كه خانه لوط نبى به خاطر یورش عده اى ناامن مى شود و آن پیغمبر عظیم الشاءن و مظلوم مجبور مى شود به آن مردم پست پیشنهاد دهد كه به خانه و مهمانانش حمله نكنند و دخترانش را با اجراى عقد به آنان بسپارد.
و هم چنین از نیرنگهاى زن بود كه عزیز مصر، یوسف صدیق  را هفت سال در زندان نگاه داشت و از زندگانى اجتماعى محروم كرد.
از دل دادگى به زن بود كه قدار بن سالف به در خواست آن زن ناباب ، شتر صالح پیغمبر را پى كرد كه عذاب نازل شد و تمام قوم هلاك شدند.
از علاقه به زن بود كه بلعم با عورا به دستور عجوزه خود به كوه رفته و حضرت موسى علیه السلام پیامبر بزرگ الهى را نفرین مى كند كه هم موسى و هم قومش چهل سال در بیابان در میان سرما و گرما حیران مى شوند و هم عبادات و اعمال صالحش از بین مى رود. تا جایى كه قرآن او را تشبیه به سگ نموده است .
از محبت و علاقه به زن بود كه باید سر یحیاى پیغمبر از بدن جدا شود و مهریه عروس گردد و براى خون به ناحق ریخته آن حضرت هفتاد هزار نفر از مردم آن زمان به دست «بخت النصر» قتل عام مى شوند و آن هم خون ریخته شود.
نیز از وسوسه زن بود كه جگر حمزه به دستور «هند» جنایت كار و زناپیشه از پهلویش بیرون آورده شود و بدنش مثله گردد.
و به واسطه زن بود كه در خیبر به پیامبر اسلام (ص ) زهرا خوانده مى شود و آن زن ناپاك یهودى از روى هوى و هوس یا به دستور عده اى حضرت را مسموم مى كند.
و با پادر میانى زن بود كه عبدالرحمن بن ملجم مرادى به دستور قطام ، آن زن بد سیرت ، دست به قتل بزرگ مرد تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام زد و آن جنایت بزرگ را مرتكب شد، و امت پیغمبر را بى امام و رهبر نمود.
از خودخواهى هاى زن بود كه جنگ هاى خونینى در تاریخ بشریت واقع شد و خونهاى زیادى از بى گناهان ، روى زمین ریخته شد، مانند جنگ جمل كه حدود سى هزار نفر از امت اسلامى قتل عام شدند و به دنبال آن جنگ صفین و نهروان پیش آمد و عایشه تعزیه گردان آن و آغازگرش بود.
از ناپاكى هاى زن بود كه فرزند بزرگ پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله به شهادت رسید، و معاویه مخفیانه زهر هلاهل با مقدارى پول براى زن امام حسن علیه السلام «جعده » ملعونه ، دختر اشعث بن قیس ، مى فرستد كه آن ناپاك زهرا را به فرزند فاطمه داد و جگر آن حضرت را پاره پاره كرد.
از خود محورهاى زن بود كه بدن امام حسن مجتبى علیه السلام تیر باران شد و مروان حكم ملعون و مطرود هم ، عایشه را خبر مى كند و او هم دستور مى دهد بدن امام را آماج تیر قرار دهند.
از نامباركى زن بود كه باید به امام محمد تقى (ع ) در سن 25 سالگى زهر خورانده شود و ام الفضل دختر ماءمون عباسى و همسر آن حضرت به دستور عموى خود گرداننده آن مى شود و امام را مسموم نماید.

البته لازم به ذکر است که همه ی زن های نام برده شده فقط سلاح هایی از جانب شیطان برای نابود کردن بوده است چه بسا زنهایی بوده اند که باعث پیشرفت در علم وبسیاری از زمینه های دیگروجود داشته اند که باید ازآنها قدر دانی شود همچنین زنهایی در طول تاریخ ظهور کرده اند که هیچ کس مثل آنها نتوانسته به درگاه خداوند نزدیک شود اما نکته اینجاست که برای رهایی از دام های خطرناک شیطان (زن ها) باید همواره مراقب اعمال خود باشیم همان طور که زن می تواند باعث به  گناه افتادن شوند می توانند باعث پیشرفت وترقی برای مردان وخودشان شود وباعث تقرب انسان به درگاه خداوند متعال شوند.


خانه شیطان

 به راستی خانه شیطان کجاست؟! بسیار وصف شیطان را خوانده ایم و از بزرگترها شنیده ایم. بارها از بزرگترهای خود شنیده ایم و به کوچکترها و یا فرزندانمان گفته ایم که دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، حسادت نکن، امانت دار باش، کینه توزی نکن و ... هزاران توصیه دیگر؛ و توجیه این نصایح آن بوده است که تمام این اعمال و مشابه آن ناشی از وسوسه های شیطان است. اما...

اما بارها دیده ایم که پدر و مادری به فرزند خود نصیحت می کنند که دروغ نگو ولی خود دائما در حال دروغ گفتن هستند و در این حال است که امکان مسکن گزیدن شیطان را در نهاد فرزند خود فراهم می کنند.

و شاید بارها این سؤال برایمان پیش آمده باشد که خانه شیطان کجاست؟!

و همین گونه است که شیطان رخنه می کند و خانه می سازد، کجا؟! هر جا که خشم است، هر جا که دروغ است، هر جا که حسادت است و ... هزاران جای دیگر که یاد خدا و فرمانبرداری از او نباشد، خانه شیطان است.

چگونه خانه شیطان را خراب کنیم؟!در هر لحظه با نزدیکی به آفریدگار حق و عدالت خشت خشت خانه شیطان را خراب خواهیم کرد. و او ناامید و فسرده، آواره خواهد شد.


قاتل شیطان
 
  در روایات دیگری وارد شده است که : شیطان که به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود ، بلکه او را می کشند و در آخر زمان کشته می شود . حال چه کسی او را می کشد ،اختلاف است بعضی از روایات می گویند :امام زمان (عج)وقتی ظهور کند آن ملعون را می کشد .امام صادق علیه السلام فرمودند :وقتی قائم ما قیام کند ، می آید در مسجد کوفه شیطان هم می ایدو به زانو در مقابل آن حضرت قرار می گیرد و می گوید :وای از این روز سختی که در کمین من است . در این موقع امام زمان (عج) موهای جلوی پیشانی او را می گیرد و آن ملعون را گردن می زند .در بعضی از روایات وارد شده که حضرت رسول کشنده شیطان است امام صادق علیه السلام فرمود :«شیطان در زمان رجعت روی صخره بیت المقدس به دست رسول صللی الله علیه وآله کشته می شود و ذبح می شود ».نیز عبدالکریم خثعمی می گوید : از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود : «وقتی شیطان گفت خدا یا !مرا مهلت ده تا روز قیامت ،قبول نکرد ودر جواب آن ملعون فرمود:تو را مهلت می دهم تا وقت معلوم علیه السلام .و مراد از آن وقت ،هنگام رجعت امیر المومنین علیه السلام به دنیا است ». عبدالکریم گوید :از حضرت پرسیدند :آیا برای آن حضرت رجعتی است ؟فرمود بلی هیچ امامی نیست ،مگر آن که در قوت رجعت آن امام ، مومن و کافر اهل زمانش با او بر می گردند . تا مومنان را بر کافران غالب و پیروز گر دانند.وقتی امیر المومنین علیه السلام با اصحاب خود رجوع نماید ، شیطان هم با لشکرش وارد شوند . وعده گته جنگ آن ها در زمین «روحا »که از زمین فرات و در نزدیکی کوفه است ،می باشد .  پس این دو لشکر می جنگند ، به طوری که تا آن زمان چنان کشتاری انجام نشده باشد . آ«گه امام صادق علیه السلام فرمود :گویا اصحاب امیرالمومنین علیه السلام را می بینم که به پشت بر گشته اند واز شدت وسختی جنگ صد قدم به عقب رفته اند و کویا آن ها را نگاهمی کنیم که پای بعضی از آن ها در آب فرات رفته است .در این هنگام ملائکه خشم الهی از پشت آبها فرو می آیند و جنگ به حضرت رسول (ص) واگذار می شود . آن حضرت در جلوی لشکر و حربه از نور در دست مبارک ایشان است ،چون شیطان نگاهش به آن حضرت بیفتد ، پشت کرده وبگریزد . یاران او وقتی که فرار او را می بینند می گویند :کجا می روی و حال آن که بر آنها غالبی ، در جواب گوید :من می بینم آنچه را که شما نمی بینید .من از خداوند عالمیان می ترسم . در این هنگام حضرت رسول (ص) به او حمله می کند و ضربتی بین دو کتف او می زند که به همان ضربه نابود می شود و لشکرش نیز هلاک خواهند شد . بعد از آن خداوند عالمیان پرستش می شود ،در حالی که برای او هیچ شریکی در زمین باقی نمی ماند و عبادات همه خالصانه است . آنگه امیر المومنین علیه السلام در زمین چهل و چهار هزار سال پادشاهی می کند و عمرها طولانی  می گردد به طوری که از هر انسانی هزار اولاد به وجود می آید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
جمعه 13 مرداد 1396 06:24 ق.ظ
Hi! I've been reading your site for a while now and finally got
the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
Just wanted to say keep up the good work!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 08:23 ب.ظ
This site was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me.
Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic