هیئت امیرالمومنین علیه السلام
مناظره با اهل سنت
شنبه 20 آبان 1391 :: نویسنده : مجنون علی
بسم رب الحیدر
با سلام.چون در آستانه ورود به محرم حضرت عبدالله هستیم گفتم بد نیست با فلسفه قیام امام حسین آشنا آشنا بشین.

  هدف عالى قیام امام حسین علیه السلام از زبان خود امام (ع)

قیام مقدس و پرشكوه امام حسین(ع)ریشه در انحراف هاى بـنیادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. این انحراف ها زائیده انحراف حكومت اسلامى از مسیر اصلى خود از سقیفه به بـعد بـود. كه پس از شهادت على(ع)كلا بـه دست سلسله سفیانى و حزب ضد اسلامى اموى افتاد. بـه گواهى اسناد تاریخى، سران این حزب هیچ اعتقادى بـه اسلام و اصول آن نداشتند(1). و ظهور اسلام و به قدرت رسیدن پیامبر اسلام(ص)ر، جلوه اى از پیروزى تـیره بـنى هاشم بـر تـیره بـنى امیه، در جریان كشمكش قبیلگى در درون طایفه بـزرگ قریش مى دانستند(2).
و بـا یك حـركت خـزنده، بـه تـدریج در پـوشش اسـلام بـه مناصب كلیدى دسـت یافتند() و سرانجـام از سال چهلم هجـرى، حكومت اسلامى و سرنوشت و مقدرات امت اسلامى به دست این حزب افتاد و پس از بیست سال حكومت معاویه، و بـه دنبـال مرگ وى، پـسرش یزید بـه قدرت رسید كه اوج انحراف بـنیادى، و جلوه اى آشكار از ظهور ((جاهلیت نو)) در پوشش ظاهرى اسلام بود(3).امام حـسـین(ع)نمى تـوانسـت در بـرابـر چـنین فاجـعه اى سكوت كند و احساس وظیفه مى كرد كه در بـرابـر این وضع، اعتـراض و مخالفت كند. سخنان، نامه ها و سایر اسنادى كه از امام حسین(ع)به دسـت ما رسـیده، بـه روشنى گویاى این مطلب اسـت. این اسناد بـیانگر آن است كه از نظر امام، پـیشوا و رهبـر مسلمانان شـرائط و ویژگى هایى دارد كه امویان فـاقـد آنها بـودند و اسـاس انحراف ها و گمراهیها این بود كه عناصر فاسد و غیر لایق، تكیه بر مسند خلافت اسلامى و جایگاه والاى پـیامبـر زده بـودند و حاكمیت و زمامدارى آنه، آثار و نتائج بـسیار تلخ و ویرانگرى بـه دنبـال آورده بود. 
چـند نمونه از تـاءكیدهاى امام در این بـاره یادآورى مى شـود: 
ویژگى هاى پیشواى مسلمانان


1 - در نخستین روزهایى كه امام حسین(ع)در مدینه، بـراى بـیعت جهت یزید، در فشار بود، در پاسخ ولید كه پیشنهاد 
بیعت بـا یزید را مطرح كرد، فـرمود: اینك كه مسـلمانان بـه فـرمانروایى مانند یزید گرفتار شده اند، باید فاتحه اسلام را خواند(4). 
2 - امام ضمن پاسخ نامه هاى كوفیان، نوشت: 
... امام و پیشواى مسلمانان كسـى اسـت كه بـه كتـاب خـدا عمل نموده راه قسط و عدل را در پـیش گیرد و از حـق پـیروى كرده بـا تمام وجود خویش مطیع فرمان خدا باشد(5). 
3 - امام حـسـین(ع)هنگام عزیمت بـه سـوى عراق در منزلى بـنام ((بیضه)) خطاب به ((حر)) خطبه اى ایراد كرد و طى آن انگیزه قیام خود را چنین شرح داد: 
((مردم! پـیامبـر خدا(ص)فرمود: هر مسلمانى بـا حكومت ستـمگرى مواجـه گردد كه حـرام خدا را حـلال شمرده و پـیمان الهى را درهم مى شكند، بـا سنت و قانون پـیامبـر از در مخالفت درآمده در میان بـندگان خـدا راه گناه و معصـیت و تـجـاوزگرى و دشـمنى در پـیش مى گیرد، ولى او در مقابـل چنین حكومتى، بـا عمل و یا بـا گفتار اظهار مخالفت نكند، بـرخـداوند است كه آن فرد(ساكت)را بـه كیفر همان ستمگر(آتش جهنم)محكوم سازد. 
مردم! آگاه باشید اینان(بنى امیه)اطاعت خدا را ترك و پیروى از شیطان را بـر خود فرض نموده اند، فساد را تـرویج و حدود الهى را تعطیل نموده فى را(كه مخصوص بـه خـاندان پـیامبـر است)بـه خـود اختصاص داده اند و من بـه هدایت و رهبـرى جامعه مسلمانان و قیام بـر ضد این همه فساد و مفسدین كه دین جدم را تغییر داده اند، از دیگران شایسته ترم ...)) (6). 
حاكمیت بـنى امیه كه امام در این سخنان بـه گوشه هایى از آثـار سوء آن اشاره نموده، در شوون مختـلف جامعه اسلامى اثر گذاشتـه و فساد و آلودگى و گمراهى را گستـرده و عمومى ساخـتـه بـود. امام حسین(ع)در موارد متعددى انگشت روى این عواقب سوء گذاشتـه و بـه مردم هشـدار داده اسـت كـه بـه چـند نمـونه آن اشـاره مـى شـود: 
محو سنتها و رواج بدعتها


آن حـضرت پـس از ورود بـه مكه، نامه اى بـه سران قبـائل بـصره فرستاد و طى آن چنین نوشت: 
((...اینك پیك خود را بـا این نامه بـه سوى شما مى فرستم، شما را به كتاب خدا و سنت پیامبـر دعوت مى كنم، زیرا در شرائطى قرار گرفته ایم كه سنت پیامبر به كلى از بین رفته و بـدعتها زنده شده است، اگر سخـن مرا بـشنوید، شما را بـه راه راسـت هدایت خـواهم كرد...)) (7). دیگر به حق عمل نمى شود. 
حسین بـن على(ع)در راه عراق در منزلى بـه نام ((ذى حـسم)) در میان یاران خود بـه پـا خـاست و خـطبـه اى بـدین شرح ایراد نمود: 
پـیشامدها همین است كه مى بـینید، جـدا اوضاع زمان دگرگون شده زشتیها آشكار و نیكیها و فضیلتها از محیط ما رخت بر بسته است و از فضیلتها جز اندكى مانند قطرات تـه مانده ظرف آب بـاقى نمانده است. مردم در زندگى پست و ذلتبارى به سر مى بـرند و صحنه زندگى، همچون چراگاهى سنگلاخ، و كم علف، به جایگاه سخت و دشوارى تبـدیل شده است. 
آیا نمى بینید كه دیگر بـه حق عمل نمى شود، و از بـاطل خوددارى نمى شود؟! در چـنین وضعى جـا دارد كه شخص بـا ایمان(از جـان خود گذشتـه)مشتـاق دیدار پـروردگار بـاشد. در چنین محیط ذلتـبـار و آلوده اى، مرگ را جـز سعادت; و زندگى بـا ستـمگران را جـز رنج و آزردگى و ملال نمى دانم...)) (8). 
مسخ هویت دینى مردم


حاكمیت زمامداران اموى و اجراى سیاست هاى ضد اسلامى توسط آنان، هویت دینى مردم را مسخ كرده ارزشهاى معنوى را در جامعه از بـین برده بود. امام در دنباله سخنان خود در منزل ((ذى حسم)) فرمود: 
((...مردم بندگان دنیایند، دین بـه صورت ظاهرى و در حد حرف و سخن در زبـانشان مطرح مى شود، تا زمانى كه معاش و زندگى مادیشان رونق دارد، در اطراف دین گـرد مىآیند، اما زمانى كـه بـا بـلا و گرفتارى آزمایش شوند، دینداران در اقلیت هستند. 
پیام جاوید قیام امام حسین(ع)


پیام قیام با شكوه سیدالشهداء(ع)منحصر به آن زمان نیست، بلكه این پـیام پـیامى جاوید و ابـدى است و فراتـر از محدوده زمان و مكان است، هرجا و در هر جامعه اى كه به حق عمل نشود، و از بـاطل خوددارى نشود، بدعتها زنده، و سنتها نابـود شود، هرجا كه احكام خدا تغییر و تحریف یابد و حاكمان و زمامداران بـا زور و ستمگرى بـا مردم رفتـار كنند، در هر جـامعـه اى كه ویژگى هاى جـاهلیت را داشته باشد آن جامعه، جامعه اى یزیدى بـوده، و مبـارزه و مخالفت بـا مفاسد و آلودگى ها و آمران و عاملان آنه، كارى حـسینى خواهد بود.
پاورقیها:


1 - سـیدعـلیخـان مدنى، الدرجـات الرفیعـه، ص 243، ابـن ابـى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج8، ص 257 - مسعودى، مروج الذهب، ج3، ص 454 ضمن شرح حال ماءمون عباسى. 
2 - ابن ابى الحدید، همان كتاب، ج9، ص 53(خطبه 139) و نیز ج2، ص 44 - 45 - ابن عبـدالبـر، الاستیعاب فى معرفه الاصحاب(در حاشیه الاصابه)ج4، ص 87. 
- این حركت از اواخر خلافت خلیفه دوم آغاز گردید كه معاویه از طرف وى به حكمرانى شام منصوب شد و مدت پنج سال در این سمت باقى بـود و در تـمام مدت خلافت عثـمان نیز(12 سال) در این منصب ابـقا گردید و از همـان سـالـها رویاى خـلافـت آینده خـود را مـى دید و پایه هاى آن را مى ریخت و در اواخـر خـلافت عثـمان، در واقع وى در مدینه خلیفه تشریفاتى بود و تصمیم گیرنده اصلى، حاكم مقتدر شام بود. 
3 - نگاه كنید به: امام حسین(ع) و جـاهلیت نو، جـواد سلیمانى، قم، انتشارات یمین. 
4 - سید بن طاووس، اللهوف فى قتلى الطفوف، ص 11. 
5 - طبرى، تاریخ الامـم والـمـلـوك، ج6، ص 196 - شـیخ مـفـید، الارشاد، ص 204. 
6 - طبرى، همان كتاب، ص 229 - ابـن اثیر، الكامل فى التاریخ، ج4، ص 48. 
7 - طبرى، همان كتاب، ص 200. 
8 - حسن بـن على بـن شعبـه، تحف العقول، ص 245 - طبـرى، همان كتاب، ص 239. 
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دارالمجانین بروزترین پایگاه دانلود مداحی
پنجشنبه 29 فروردین 1398 05:50 ب.ظ
ブランドコピー市場
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:44 ق.ظ
スーパーコピー小物
شنبه 18 فروردین 1397 08:52 ق.ظ

Regards! An abundance of write ups!

cialis venta a domicilio buy cialis online nz cialis with 2 days delivery female cialis no prescription cialis pills in singapore cialis tablets american pharmacy cialis canada discount drugs cialis cialis dosage generic low dose cialis
شنبه 4 فروردین 1397 08:23 ق.ظ

You actually suggested this superbly!
what is cialis enter site 20 mg cialis cost cialis cipla best buy costo in farmacia cialis generic cialis levitra cialis y deporte tadalafil 20 mg cialis 5 mg funziona cialis arginine interactio cialis savings card
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:09 ب.ظ

You revealed it very well!
callus viagra or cialis india cialis 100mg cost click now buy cialis brand buying cialis in colombia walgreens price for cialis generic cialis tadalafil cialis authentique suisse cialis rezeptfrei sterreich tadalafil tablets
شنبه 18 شهریور 1396 11:09 ق.ظ
Very soon this web page will be famous among all blogging and site-building people, due to it's good
content
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:48 ب.ظ
I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this
sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.

Studying this info So i'm glad to show that I have an incredibly good uncanny
feeling I came upon just what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not fail to remember this website and give it a look on a continuing basis.
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:46 ب.ظ
It's remarkable to pay a visit this site and reading the views of all
friends regarding this paragraph, while I am also keen of getting know-how.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:35 ق.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring
on other sites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really
like to have you share some stories/information. I know my
visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel
free to send me an e mail.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 05:23 ب.ظ
We absolutely love your blog and find the majority of your post's
to be exactly what I'm looking for. Do you offer guest writers
to write content for yourself? I wouldn't mind writing a post or elaborating on many of the subjects
you write concerning here. Again, awesome web log!
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 06:09 ق.ظ
I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user
of web therefore from now I am using net for articles or
reviews, thanks to web.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:10 ب.ظ
Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm
looking at alternatives for another platform. I would
be great if you could point me in the direction of a good platform.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 06:57 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this
one nowadays.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:43 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend
your website, how could i subscribe for a blog site?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
this your broadcast provided bright clear idea
دوشنبه 14 فروردین 1396 03:37 ق.ظ
After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
Is there an easy method you can remove me from that service?
Cheers!
جمعه 11 فروردین 1396 10:07 ب.ظ
Thanks for any other excellent post. Where else could anyone get that
type of info in such an ideal method of writing?
I have a presentation next week, and I am at the look
for such information.
شنبه 20 آبان 1391 07:49 ب.ظ
سلام دوست من.من تو لیست وبلاگ های بروز شده می گشتم كه سر از وبلاگ تو در آوردم.وبلاگ جالبی داری خیلی خوشم اومد. خواستم با هم تبادل لینك كنیم.لطفا منو با اسم فروشگاه خرید ساكس آنلاین و آدرس http://buysocksft.mihanblog.com لینك كن و خبر بده بهم تا لینكت كنم.سر میزنم بهت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

عبادت بی ولایت حقه بازیست
اساس مسجدش بتخانه سازیست
چرا سنی نمیخواهد بداند
وضوی بی ولایت آب بازیست
یا علی
مدیر وبلاگ : مجنون علی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
کدام مذهب ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Google PageRank Checker
فال حافظ
یا حیدر


http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG
ابزاروبلاگ

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic